آموزشي

واحد آموزش بيمارستان مادر و كودك غدير

این بخش اهمیت آموزش صحیح و ارتقاء سطح دانش بیماران در حیطه درمان بیماریشان را امری ضروری و اجتناب ناپذیر نموده موجب انگیزه و شوق درمان و نحوه صحیح مراقبت از خود را در بیمار و همراهان وی می افزاید.

مدير سايت
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد