روز جهاني كودك ۹۷/۰۷/۱۶

اداي هدايايي به كودكان بستري در بيمارستان به مناسبت روز جهاني كودك در تاريخ ۹۷/۰۷/۱۶

.اين مراسم كه با حضور مترون محترم بيمارستان و سر پرستاران انجام شد به كودكان بستري در بخش ها هدايايي داده شد

.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد