مديريت اطلاعات سلامت

. بخش مديريت اطلاعات سلامت بخشي است كه كليه اطلاعات آماري بيمارستان در ارتباط با بيمار و بيماري و پزشك مي باشد را تجزيه وتحليل مي كند
.اين امر تاثير بسزايي در پيشبرد اهداف بيمارستان در خدمت رساني بهتر دارد همچنين تمامي اطلاعات پزشكي و پيراپزشكي بيمار را در قالب پرونده پزشكي بيمار جمع آوري ونگهداري مي كند
.بخش مديريت اطلاعات سلامت داراي چهار زير مجموعه مي باشد :۱- آمار ۲- بايگاني۳ -كنترل كمي وكيفي پرونده ۴- كدگذاري بيماريها واقدامات درماني با استفاده از كتب ICD-10 تجهيزات بخش: اسكنر جهت اسكن پرونده هاي پزشكي و ايجاد پرونده الكترونيكي بيمار
 مسئول بخش : خانم حوريه نعمت الهي
پرسنل بخش :ليلا شهبازي ، مريم جعفر پور، ندا باقري، ناهيد جاويدي
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد