شماره تلفن های بیمارستان

تلفن: ۰۷۱۳۲۲۷۹۷۰۱

تلفن داخلي نام بخش
۳۰۰۱ خدمات
۲۳۲۳ انبار
۲۲۸۶ جراحي اطفال
۲۲۳۴ بستري ۱
۲۲۲۸ بيمه گري
۲۲۷۲ تداركات
۲۲۳۸ صندوق
۲۳۳۰ CSR
۲۲۱۱ درمانگاه
۲۲۴۹ داروخانه
۲۲۱۳ امور اداري و كارگزيني
۲۳۴۵ اتفاقات
۲۳۳۴ تغذيه
۲۲۴۱ GYN
۲۲۳۷ بهداشت محيط و حرفه اي
۲۲۳۱ رياست
۲۲۳۶ فناوري اطلاعات IT
۲۲۷۶ IVF
۲۳۶۳ آزمايشگاه
۲۲۱۶ امور مالي
۲۲۳۱ مديريت
۲۲۶۵ مدارك پزشكي
۲۲۲۷ تجهيزات پزشكي
۲۳۰۲ مراقبتهاي ويژه نوزادان
۲۲۹۷ بخش جراحي زنان – زايشگاه – OB
۲۲۴۳ دفتر پرستاري
۲۲۴۴ اتاق عمل
۲۳۷۲ بهبود كيفيت
۲۲۷۰ پذيرش اتاق عمل
۲۲۳۰ حراست
۲۳۵۷ سلولهاي بنيادي
۲۳۰۰ تاسيسات
۲۲۸۹ لاپراسكوپي
۲۳۶۸ راديولوژي
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد