مدارك جهت تشكيل پرونده جراحي و بستري

 ارائه مدارك هنگام تشكيل پرونده يا نهايتا صبح عمل (۸الي ۹ صبح) الزامي است . در صورت نقص مدارك و دير آوردن و تاييد نشدن توسط كارشناسان بيمه كل حساب به صورت آزاد محاسبه خواهد شد.

مدارك عمومي

 • همراه داشتن دفترچه بيمار و كپي خوانا از آن
 • همراه داشتن شناسنامه بيمار و كپي خوانا از آن
 • در صورتيكه بيمار كودك باشد همراه داشتن دفترچه مادر يا پدر بيمار الزامي است.
 • كودكان بالاي دوسال عكسدار بودن دفترچه بيمه الزامي است.
 • در صورت متاهل بودن بيماران خانم غير از شناسنامه خودشان همراه داشتن شناسنامه يا كارت ملي همسر الزامي است.
 • سربازاني كه از دفترچه نيروهاي مسلح استفاده ميكنند نامه يگان الزامي است.

مدارك اختصاصيه عملهاي مختلف

 • عمل سينوس: جواب كتبي سي تي اسكن
 • عمل پلك: تاييديه بيمه هاي پايه (تامين اجتماعي يا خدمات درماني يا نيروي مسلح) الزامي است. توجه فرماييد كه در صورت نداشتن تاييديه عمل زيبايي محسوب شده و آزاد محاسبه ميگردد.
 • عمل چاقي : تاييديه بيمه هاي پايه (تامين اجتماعي يا خدمات درماني يا نيروي مسلح) الزامي است. توجه فرماييد كه در صورت نداشتن تاييديه عمل زيبايي محسوب شده و آزاد محاسبه ميگردد.

توجه كساني كه بيمه خدمات درماني دارند براي گرفتن تاييديه به طبقه ۴ بيمارستان اتاق بيمه-  ساعت ۸ مراجعه  و بيمه شدگان محترم تامين اجتماعي و نيروي مسلح به اداره اصلي بيمه خود مراجعه فرمايند.

 • عمل ديسك كمر همراه با گذاشتن پلاتين

الف: بيمه تامين اجتماعي: cd عكس راديولوژي به صورت ايستاده از كمر

ب: بيمه خدمات درماني (سلامت):  جواب كتبي از MRI

 • سقط نوزاد: در صورتيكه جنبه بيماري و قانوني داشته باشد نامه از پزشك قانوني
 • سزارين: يا نامه پزشك يا سونوگرافي براي مشخص شدن علت سزارين
 • شكاف كام يا شكاف لب: در صورتيكه بيمار دفترچه نيروهاي مسلح دارد و عمل براي دومين بار انجام ميشود آوردن تاييديه از بيمه نيروي مسلح الزامي است.

 

 

مدارك لازم جهت استفاده از بيمه براي نوزادان تازه متولد شده

الف: در صورتيكه مادر نوزاد بيمه تامين اجتماعي داشته باشد:

 • دفترچه بيمه مادر وكپي خوانا از آن
 • كپي خوانا گواهي ولادت از بيمارستاني كه نوزاد در آن متولد شده
 • كپي دستور بستري پزشك

ب: در صورتيكه پدر و مادر نوزاد هر دو بيمه خدمات درماني (سلامت) داشته باشند:

 • گرفتن معرفينامه از شعب اداره خدمات درماني

(براي گرفتن معرفينامه: ارائه گواهي ولادت – دستور بستري پزشك – و دفترچه پدر و مادر نوزاد به شعب خدمات درماني الزامي است.)

 

 • دفترچه مادر و كپي خوانا از آن
 • دستور بستري پزشك

ج: اگر مادر نوزاد دفترچه خدمات درماني و پدر نوزاد دفترچه تامين اجتماعي داشته باشد حتما بايد براي خود نوزاد دفترچه گرفته شود .

د: اگر مادر و پدر نوزاد داراي دفترچه نيروي مسلح باشند با مراجعه به اداره نيروي مسلح و ارائه گواهي ولادت- دفترچه پدر و دستور بستري بايد براي نوزاد دفترچه بگيريند و دفترچه نوزاد را به بيمارستان ارائه فرمايند.

ارائه مدارك هنگام تشكيل پرونده يا نهايتا صبح عمل (۸ صبح) الزامي است . در صورت نقص مدارك و دير آوردن و تاييد نشدن توسط كارشناسان بيمه كل حساب به صورت آزاد محاسبه خواهد شد.

.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد