چشم انداز بيمارستان

كسب رتبه برتردرزمينه اعتباربخشي
درسطح استان فارس
در سال ۱۳۹۴
ماموريت
ما باكمك اساتيد مجرب ، كاركنان
دلسوزوتجهيزات پزشكي پيشرفته ،
تخصصي ترين خدمات درماني را به
تمام اقشارجامعه،درمحيطي ايمن ارايه
مي نماييم ..

Mother hospital mission
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد