بهداشت حرفه اي

:خدمات بهداشت حرفه اي

 ارزيابي عوامل زيان آور از جمله سروصدا، روشنايي ، پرتو ، فرمالين و زايلن و … توسط تجهيزات اندازه گيري ازجمله دستگاه صداسنجي ،لوكس متر، ارزيابي پرتو،پمپ نمونه برداري و-

:در خصوص كنترل عوامل زيان آور –

الف: تهيه اتاقك كار عايق صدا جهت كاركنان تاسيسات با همكاري مسئول تاسيسات و كاهش صدا در اتاقك كار تاسيسات از ۹۳ دسي بل به ۷۶ دسي بل و كاهش منبع صدا در واحد سي اس آر با جداسازي منبع صدا و محصور سازي

ب:بهبود تهويه بيمارستاني در خصوص آسايش دمايي و مواجهه با عوامل شيميايي و بيولوژيك  با همكاري واحد تاسيسات از جمله :تهويه پاتولوژي ، انبارهاي موادشيميايي ، استيشن بخشهاي درماني ، سيستم هپاي بيمارستاني

ج:استانداردسازي ۵۰ درصد روشنايي كليه بخشهاي بيمارستان با همكاري واحد تاسيسات

د:ارزيابي پوسچرهاي نا مناسب باروشهاي ارزيابي استاندارد و انجام اقدامات كنترلي ارگونومي

تعويض صندليو تابوره بخشها ؛ تهيه زير مانيتوري ، زيرپايي ، پشتي طبي ، اصلاح استيشن هاي پرستاري و پشتيباني ، تهيه رول انتقال بيمار، تهيه دستگاه جابجايي بيمار باهمكاري واحد تجهيزات پزشكي ، تهيه ترالي و استاندارد سازي وسايل حمل و نقل به منظور ارگونومي بهتر و

ر:برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه هاي ايمني و بهداشت حرفه اي و

ز:سربكوبي بخشهاي تازه تاسيس از جمله اتاق دي دي آر و تهيه عينك سربي جهت بخشهاي در معرض پرتو

ص:مديريت موادشيميايي از جمله بهبود تهويه هاي بيمارستاني تهيه ام اس دي اس و ليبل و آموزشهاي مربوطه

  1. انجام مراقبتهای بهداشتی درمانی از طریق معاینات بدو استخدام؛دوره اي و تخصصي با هدف تعیین وضع سلامت و تشخیص به موقع بیماری های شغلی-
  2. توصیه و نظارت برتهيه و استفاده از وسایل حفاظت فردی استاندارد توسط کاركنان-

:خدمات ايمني

انجام تستهاي ايمني توسط دستگاه هاي ضخامت سنجي و هيدرواستاتيك و دريافت مجوز ايمني مخازن تحت فشار از جمله ديگ بخار ، اتوكلاو و ديگ بخار-

نظارت بر سيستم اطفا حريق بيمارستان و راه اندازي و اصلاح سيستم اعلام حريق بخشها-

اصلاح كليه چاه هاي ارت بيمارستان و دريافت مجوز سيستم ايمني ارت توسط ارزيابي با دستگاه ارت سنج-

حفاظ گذاري مناطق پرخطر بيمارستان و پرتگاه ها-

نصب علايم شبرنگ و خروج اضطراري و علايم ايمني جهت بخشهاي پر خطر بيمارستان-

اصلاح جايگاه كپسول طبي و سيستم سانترال و انجام تست هيدرواستاتيك كپسولهاي طبي و استاندارد سازي رنگ كپسولهاي طبي مطابق استاندارد ۳۰۴-

نصب صاعقه گير استاندارد بر روي ساختمان اصلي بيمارستان و ساختمان مديريت-

ارزيابي ريسك مشاغل پرخطر ومديريت ريسك مخاطرات براساس اولويت-

وجود مديريت خطر حوادث و بلايا از جمله سامانه هشدار اوليه ؛ سامانه فرماندهي حادثه ؛ فازهاي آمادگي و پاسخ و –

تهيه بالابر استاندارد و تست ايمني ساليانه جهت كار در ارتفاع-

نظارت بر ايمني و عملكرد پيمانكاران و-

.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد