حسابداري، ترخيص و صندوق

:واحد حسابداري ، ترخيص و صندوق دردو واحد جداگانه با پرسنل باسابقه خدمات زيررا ارائه مي نمايد

اعلام علي الحساب هزينه –

صدورصورتحساب –

ترخيص بيماران بستري –

انجام پذيرش وتشكيل پرونده –

صدورقبض مربوط به تمامي واحدها دربخش صندوق –

انجام استرداد وجه توسط صندوق –

 

: مدارك لازم جهت تشكيل پرونده

همراه داشتن دفترچه بيمار و كپي خوانا ازآن –

همراه داشتن شناسنامه بيماروكپي خوانا ازان –

درصورتيكه بيماركودك باشد همراه داشتن دفترچه مادروپدربيمارالزامي است –

كودكان بالاي دوسال عكسداربودن دفترچه بيمه الزامي است –

درصورت متاهل بودن بيماران خانم غيرازشناسنامه خودشان همراه داشتن شناسنامه همسروكپي صفحه دوالزامي است –

سربازاني كه ازدفترچه نيروهاي مسلح استفاده مي كنند نامه يگان مربوطه الزامي است ، مدت اعتبار اين نامه يك هفته ( ۷ روز ) مي باشد –

 . درموردبيماراني كه سن ُانها زير۱۸ سال مي باشد حضورپدردرزمان تشكيل پرونده الزامي است وبدون رضايت ولي امكان عمل جراحي مگردرموارد اورژانس كه جان بيماردرخطراست ، وجودندارد –

درموردعمل هاي زنان اگربيمارمتاهل باشد رضايت همسرواگربيمارمجرد باشد رضايت پدرودرصورت فوت پدر، رضايت دربزرگ ياعموي بيمارالزامي مي باشد.( گواهي فوت الزامي است )

درموردتمامي عمل هاي زيبايي رضايت پدربراي افرادمجردورضايت همسربراي زنان متاهل اجباري مي باشد –

مدارك مورد نياز جهت عمل هاي زيرعلاوه برمدارك گفته شده ، الزامي است

** عمل سينوس

جواب كتبي سي تي اسكن بيمار

** عمل افتادگي پلك

تاييديه بيمه هاي پايه ( تامين اجتماعي ، خدمات درماني ويا نيروهاي مسلح ) الزامي است .

توجه فرماييدكه درصورت نداشتن تاييديه تعرفه به صورت آزادمحاسبه مي گردد.

(** عمل چاقي ( اسليو – باي پس 

تاييديه كتبي بيمه هاي پايه (تامين اجتماعي ، خدمات درماني ويا نيروهاي مسلح) الزامي است . توجه فرماييدكه درصورت نداشتن تاييديه عمل زيبايي محسوب شده وهزينه ازادمحاسبه مي گردد

كساني كه بيمه خدمات درماني دارند براي گرفتن تاييديه به طبقه ۴ بيمارستان اتاق بيمه هرروزبين ساعت ۹ تا ۹:۳۰ مراجعه فرمايند وبيمه شدگان محترم تامين اجتماعي ونيروي مسلح به محل اداره مركزي بيمه خودمراجعه نمايند .

**عمل ديسك كمرهمراه با گذاشتن پلاتين

           عكس راديولوژي به صورت ايستاده ازكمرCDالف : بيمه تامين اجتماعي

توسط پزشك راديولوژي   MRIب: بيمه خدمات درماني : گزارش كتبي ازآخرين

 : **سقط نوزاد

درصورتيكه جنبه بيماري وقانوني داشته باشد نامه ازپزشك قانوني ضروري است . درغيراين صورت به هيچ وجه قابل انجام نمي باشد

 : **سزارين

ممنوع وغيرقانوني مي باشد ، درمواردخاص باتشخيص پزشك معالج وتاييد كميته ترويج زايمان طبيعي مستقردرواحد زايشگاه ( طبقه ۳ ) امكان پذيرمي باشد

**شكاف كام يا شكاف لب

در صورتيكه بيمار دفترچه نيروي مسلح داردوعمل براي دومين بارانجام مي شود آوردن تاييديه ازبيمه نيروي مسلح الزامي است

مدارك لازم براي بستري كردن نوزادان تازه متولدشده

الف– درصورتيكه مادرنوزاد بيمه تامين اجتماعي داشته باشد

۱-دفترچه بيمه مادر وكپي خوانا ازآن

۲-كپي خوانا گواهي ولادت ازبيمارستاني كه نوزاددرآن متولد شده

۳-كپي دستوربستري پزشك

ب– درصورتيكه پدرومادرنوزادهردوبيمه خدمات درماني داشته باشند ، گرفتن معرفي نامه ازشعب اداره خدمات درماني الزامي است ( براي گرفتن معرفي نامه : ارائه گواهي ولادت – دستوربستري پزشك – دفترچه پدر ومادرنوزاد به شعب خدمات درماني مراجعه شود).

– اگر مادر نوزاد دفترچه خدمات درماني وپدر نوزاد دفترچه تامين اجتماعي داشته باشند ، حتما بايد براي خودنوزاددفترچه گرفته شود

.د- اگرمادروپدرنوزادداراي دفترچه نيروي مسلح باشند ، بامراجعه به اداره نيروي مسلح وارايه گواهي ولادت نوزاد دفترچه بگيرند ودفترچه نوزادرابه بيمارستان ارايه فرمايند

.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد