زنان و زايمان

بخش زنان وزايمان داراي ۱۲ تخت و ۴ اتاق ۳ تخته مي باشد

در اين بخش مريضهاي بعد از سزارين و زايمان طبيعي و همچنين خانمهاي بارداري كه به هر علت نياز به بستري داشته باشند در اين بخش بستري ميشوند

 مسئول علمي بخش : دكتر فهيمه تواضع

نام مسئول بخش : خانم سميه كشتكار

پرسنل بخش : خانم ها :  صغري محمدي ؛ نجمه فرالهامي ؛راضيه رزمي ؛لادن محسني نژاد؛زهرا اسفندياري؛ماندانا قايم مقامي؛مژگان رزمي؛اعظم ايزدي ؛رؤيا ابنوي ؛عاطفه همتي؛مريم كدخدايي

اسامي پزشكان :

دكتر فهيمه تواضع ؛دكترفريبا ناطقي؛ دكترالهام كوكبي ؛دكتر كامليا هميري؛ دكترمريم ايران فر؛دكتر زهرا شمالي؛ دكترطاهره بهرامي شاه بهرامي؛ دكتر پگاه كرامتي؛دكتر زهره چيت سازي؛دكتر اعظم شجاعي باغيني؛دكتر فريده خرمي؛ دكتركتايون كارگر؛دكتر فاطمه هنرپيشه ؛دكتر ناهيد احمدي؛دكتر فرحناز رضاييان؛ دكترانوشه خواجه دهي ؛دكتر سارا عبداللهي كشكولي؛دكتر فاطمه شهبازي؛

.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد