ایمنی بیمار

تعداد بازديد: 3968

بيمارستان مادر و كودك غدير ايمني بيمار واحد ايمني بيمار در راستاي استقرار ايمني بيماران در كليه بخشها فعاليت نموده و جزءاولويت استراتژيك بيمارستان است. از جمله فعاليت هاي واحد ايمني بيمار، استقرار استاندارد هاي بين المللي در بيمارستان، ترويج فرهنگ گزارش دهي خطا و انجام اقدام اصلاحي در رابطه با خطاهاي گزارش شده، تحليل ريشه اي وقايع (RCA) به منظور كاهش خطا در بيمارستان، تهيه گاهنامه مربوط به خطاهاي بيمارستاني و ارائه به بخشها و پيگيري موارد مربوط به شرايط تهديد كننده ايمني بيمار مي باشد. مسئول واحد :سمانه واثقي 


فعاليت هاي واحد ايمني بيمار

فعاليت هاي واحد ايمني بيمار :۱-استقرار استاندارد هاي بين المللي در بيمارستان ۲-اجراي برنامه عملياتي مربوط به ايمني بيمار در طول سال ۳-انجام بازديد هاي مديريتي ايمني بيمار در كليه بخشها توسط رياست ،مديريت، مترون ، و ساير مديران ارشد بيمارستان (مسئول بهبود كيفيت ،مسئول هماهنگي ايمني بيمار،مسئول بهداشت محيط ،مسئول بهداشت حرفه اي ،سوپروايزر كنترل عفونت ،مسئول تاسيسات ،مسئول تجهيزات پزشكي )۴-ترويج فرهنگ گزارش دهي خطا و انجام اقدام اصلاحي در رابطه با خطاهاي گزارش شده ۵-پيگيري موارد مربوط به شرايط تهديد كننده ايمني بيمار ۶-تحليل ريشه اي وقايع (RCA) به منظور كاهش خطا در بيمارستان ۷-انجام اقدام اصلاحي در رابطه با RCA هاي انجام شده ۸-ارزيابي و راندهاي ميداني ايمني بيمار در كليه بخشهاي درماني و پاراكلينيك ۹-تشكيل جلسات مدون ايمني بيمار با مسئولين ورابطين بخشها ۱۰- تهيه گاهنامه مربوط به خطاهاي بيمارستاني و ارائه به بخشهااخبار
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد
طراحي و اجرا: واحد فناوري اطلاعات بيمارستان مادر و كودك غدير