بخش زنان و زایمان

تعداد بازديد: 21678
بيمارستان مادر و كودك غدير بخش زنان و زايمان بخش زنان وزايمان داراي ۱۲ تخت و ۴ اتاق ۳ تخته مي باشد. در اين بخش بيماران، بعد از سزارين و زايمان طبيعي و همچنين خانمهاي بارداري كه به هر علت نياز به بستري داشته باشند در اين بخش بستري ميشوند. مسئول علمي بخش : دكتر فهيمه تواضع


پزشكان همكار

دكتر فهيمه تواضع ؛دكترفريبا ناطقي؛ دكترالهام كوكبي ؛دكتر كامليا هميري؛ دكترمريم ايران فر؛دكتر زهرا شمالي؛ دكترطاهره بهرامي شاه بهرامي؛ دكتر پگاه كرامتي؛دكتر زهره چيت سازي؛دكتر اعظم شجاعي باغيني؛دكتر فريده خرمي؛ دكتركتايون كارگر؛دكتر فاطمه هنرپيشه ؛دكتر ناهيد احمدي؛دكتر فرحناز رضاييان؛ دكترانوشه خواجه دهي ؛دكتر سارا عبداللهي كشكولي؛دكتر فاطمه شهبازي


بخش زنان و زايمان پزشكان همكار 

اخبار
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد
طراحي و اجرا: واحد فناوري اطلاعات بيمارستان مادر و كودك غدير