آموزش بیماران

تعداد بازديد: 2772

یکی از استاندارد‌های کیفیت مراقبت پرستاری و از عوامل تاثیرگذار بر هزینه‌ها، بهبودی و درمان بیماران آموزش به بیمار می‌باشد آموزش به بیمار فرصـتهـاي یـادگیري را بـراي بیمـار و خـانواده وي در زمینـه بیمـاري، درمـان، مکانیسم هاي سازگاري و افزایش مهارت ها فراهم می کند. لذا در این بخش با هدف آموزش به بیماران و مراجعه کنندگان در جهت تغییر رفتارهاي بهداشتی به منظور پیشـگیري، ارتقـاء و حفـظ سـلامتی و همچنین افزایش آگاهی بیماران در مورد وضعیت، نحوه مراقبت و درمان، مطالب مربوط به بیماریها گذاشته شده که با مراجعه به آنها میتوانید پاسخ سوالات خود را یافته و با عمل به توصیه های نوشته شده باعث نتیجه گیری بهتر در درمان بیماری شوید

مدير سايت
اخبار
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد
طراحي و اجرا: واحد فناوري اطلاعات بيمارستان مادر و كودك غدير