منشور حقوق بیمار

تعداد بازديد: 2830
بيمارستان مادر و كودك غدير منشور حقوق بیمار دريافت مطلوب خدمات سلامت، حق بيمار است. ارائه خدمات سلامت بايد شايسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزشها، اعتقادات و فارغ از هرگونه تبعيض از جمله قومي، فرهنگي، مذهبي، نوع بيماري و جنسيتي باشد. در سريعترين زمان ممكن و با احترام به وقت بيمار باشد. در مراقبت هاي ضروري و فوري، ارائه خدمات بدون توجه به هزينه آن صورت گيرد. درموارد غير فوري طبق ضوابط تعيين شده باشد.در مراقبت هاي ضروري و فوري، در صورتي كه ارائه خدمات مناسب نباشد،‌لازم است پس از ارائه خدمات ضروري و توضيحات لازم، زمينه انتقال بيمار به واحد مجهز فراهم گردد.


اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد

محتواي اطلاعات بايد شامل :
ارائه آموزش هاي ضروري براي استمرار درمان اطلاعات بايد در زمان مناسب و متناسب با شرايط بيمار از جمله اضطراب ، درد و ويژگي هاي فردي وي از جمله زبان، تحصيلات و… در اختيار وي قرار گيرد. بيمار ميتواند به كليه اطلاعات ثبت شده در پرونده باليني خود دسترسي داشته، تصوير آن را دريافت نموده و تصحيح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نمايد. ضوابط و هزينه هاي قابل پيش بيني اعم از خدمات درماني و غير درماني و ضوابط بيمه و معرفي سيستم هاي حمايتي در زمان پذيرش.


منشور حقوق بیمار اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد


حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود

محدوده انتخاب و شرايط تصميم گيري درباره موارد ذيل مي باشد :

انتخاب پزشك معالج و مراكز ارائه كننده خدمات سلامت در چارچوب ضوابط
انتخاب و نظر خواهي از پزشك دوم به عنوان مشاور
پس از ارائه اطلاعات زمان لازم و كافي به بيمار جهت تصميم گيري و انتخاب داده شود.


ارائه خدمات سلامت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار (حق خلوت) و رعايت اصل رازداري باشد

رعايت اصل راز داري راجع به كليه اطلاعات مربوط به بيمار الزامي است مگر در مواردي كه قانون آن را استثناء كرده باشد.
در كليه مراحل مراقبت اعم از تشخيصي و درماني بايد به حريم خصوصي بيمار احترام گذاشته شود و كليه امكانات لازم جهت تضمين حريم خصوصي فراهم گردد.
فقط بيمار ، گروه درماني ، افراد مجاز از طرف بيمار و افرادي كه به حكم قانون مجاز تلقي مي شوند ميتوانند به اطلاعات پرونده بيمار دسترسي داشته باشند.
بيمار حق دارد در كليه مراحل تشخيصي از جمله معاينات فرد معتمد خود را همراه داشته باشد.


دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است

هر بيمار حق دارد در صورت ادعاي نقص حقوق خود كه موضوع اين منشور است، بدون اختلال در كيفيت دريافت خدمات سلامت به مقامات ذي صلاح شكايت نمايد.
بيماران حق دارند از نحوه رسيدگي و نتايج شكايات خود آگاه شوند.
خسارت ناشي از خطاي ارائه كنندگان خدمات سلامت بايد پس از رسيدگي و اثبات، مطابق مقررات در كوتاه ترين زمان ممكن جبران گردد.


مراجعه كننده گرامي

دستور العمل كامل حقوق گيرندگان خدمت در كليه ايستگاه هاي پرستاري بخش ها همچنين وب سايت بيمارستان جهت مطالعه موجود ميباشد. شما ميتوانيد در صورت داشتن هر گونه سوال در خصوص رعايت حقوق گيرندگان خدمت به مسئول وقت رسيدگي و پاسخگويي به شكايات بيمارستان مراجعه نماييد.اخبار
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد
طراحي و اجرا: واحد فناوري اطلاعات بيمارستان مادر و كودك غدير